ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (CDP-E)ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวคิความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (CDP-E) เริ่มต้นจากการหารือระหว่างผู้แทนในภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือแบบทวิภาคี องค์กรประชาสังคม สถาบันการศึกษาและธนาคารโลก เอกสารชุดการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย มีส่วนในการระบุประเด็นสำคัญ รวมทั้งปัญหาที่นำมาเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในการพัฒนาหระเทศด้านสิ่งแวดล้อม (CDP-E)

นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาที่ดำเนินการโดยภาคีการพัฒนา ในประเด็นต่างๆ เช่นการกระจายอำนาจกองทุนสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะที่จะช่วยในการกำหนดนโยบายปฏิรูปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของ CDP-E คือการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการปฏิรูประยะปานกลาง ด้วยการสร้างขีดความสามารถ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การให้คำปรึกษาวิเคราะห์และการลงทุนที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหา และเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (CDP-E) จึงได้กำหนดองค์ประกอบของงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอยและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมสากล นอกจากนั้น ยังมีงานในแนวราบที่กระจายอยู่ในทุกสาขา ได้แก่ กฎระเบียบ องค์กรและกลไก

หุ้นส่วนในโครงการ CDP-E ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลก

bullet 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

bullet

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ)

bulletธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC)
bulletโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)
bulletภาคีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างสหรัฐอเมริกากับเอเซีย (USAEP) / สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)
รายงาน
 

 bulletบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (156 kb, pdf)
 bulletรายงานฉบับเต็ม 
(1.16 mb, pdf)
 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
Mr. Jitendra Shah
ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่ Jshah@worldbank.org 
หรือโทร (02) 686-8300

 
รายงานที่เกี่ยวข้อง 

BulletHomeLAC

รายงานการติดตามสถาน-การณ์สิ่งแวดล้อมไทย
 BulletHomeLACIntegrating Sustainability into Development Planning and Development Co-operation(1.2m pdf)
 BulletHomeLAC

 

ข่าว - บทความ

BulletHomeLAC

ข่าวจากกรมควบคุมมลพิษ

 

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/AP8JNVY4M0