Tổng quan về quan hệ đối tác

Cũng có ở: English

 

    
Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới quan hệ đối tác với các tổ chức, đặc biệt là quan hệ đối tác với các nhà tài trợ nước ngoài. Hội nghị nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam do chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng chủ toạ, với sự tham gia của các nhà tài trợ nước ngoài và ngày càng có nhiều đại diện của khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội tham dự, đã và đang đóng vai trò là một phương tiện nói lên các vấn đề về quan hệ đối tác. Kể từ năm 1999, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ được tổ chức hàng năm tại Việt Nam, và hội nghị không chính thức giữa kỳ cũng được tổ chức ở Việt Nam kể từ năm 1998. Data icon More
TÀI LIỆU CHÍNH
Chiến lược Quan hệ Đối tác Quốc Gia (CPS) (tiếng Anh)
Báo cáo Phát triển Quan hệ Đối tác Quốc Gia (CPSPR)
Hài hòa hóa các Thủ tục
Các nhóm Quan hệ Đối tác
Các báo cáo về Đối tác
Liên hệ các nhóm Quan hệ đối tác (840kb pdf)
   
ĐIỂM NHẤN

10 Tháng 12 năm 2012
Hội nghị Nhóm tư vấn Các nhà Tài trợ cho Việt Nam Hà Nội, Việt Nam 

Các cuộc họp CG
Các nhóm Quan hệ Đối tác

 
6/12/2012, Quảng Trị Thông cáo Báo chí
6/12/2011, Hà Nội Thông cáo Báo chí
7-8/12/2010, Hà Nội Thông cáo Báo chí
9/6/2010, Kiên Giang, Thông cáo Báo chí
Data icon Xem thêm
Việt Nam hiện tại có 24 nhóm quan hệ Đối tác, bao gồm các nhóm của Chính phủ, các đại diện nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và của Quốc tế.
 
Các nhóm Quan hệ Đối tác
  
Các báo cáo về Đối tác
  
Liên hệ các nhóm Quan hệ đối tác (840kb pdf)

Last updated: 2010-12-15
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/4K420GM3U0