Chiến lược giảm nghèo

Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo (CPRGS)

Tài liệu này là cơ sở cho những hỗ trợ ưu đãi đặc biệt của WB và IMF dành cho Chính phủ Việt Nam. Các nhà tài trợ khác cũng cam kết sẽ điều chỉnh hoạt động hỗ trợ của mình cho phù hợp với những ưu tiên được đưa ra trong CPRGS. Chiến lược được Chính phủ Việt Nam soạn thảo thông qua quá trình tham vấn rộng rãi gồm có tham vấn với xã hội dân sự và khu vực tư nhân với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ như UNDP, ADB, Nhật Bản và Cơ quan phát triển quốc tế của Anh. Đây là kết quả của các đánh giá về xu hướng và nguyên nhân nghèo đói, có sử dụng các phương pháp thu thập số liệu chính thức và phi chính thức (có sự tham gia của người dân) và đặt ra (1) các mục tiêu phát triển cho 5 năm tới, (2) các chỉ số xác định mức độ tiến bộ trong thời gian thực hiện các mục tiêu này, (3) những thay đổi cần thiết trong chính sách để thực hiện được các mục tiêu này, và (4) các biện pháp về nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu này. Nhìn chung, chiến lược của tất cả các ngành và các chương trình hỗ trợ của các nhà tài trợ đều được xác định rõ trong CPRGS.

Tiến độ và quá trình thực hiện

Văn bản chiến lược giảm nghèo tạm thời (I-PRSP) được hoàn thành và thông qua vào tháng 3/2001, dẫn tới việc thực hiện Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo (PRSC) lần thứ nhất vào tháng 6/2001 và Khuôn khổ Tăng trưởng và Giảm nghèo (PRGF) vào tháng 4/2001. Hiện tại, các mục tiêu phát triển của Việt Nam (VDT) cùng với các chỉ số tương ứng và các cải cách trong chính sách đưa vào trong CPRGS đầy đủ (hoặc PRSP) được hoàn thành vào tháng 4/2002, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5/2002 và ngay sau đó được Ban Giám đốc của WB và IMF thảo luận. Văn kiện này củng cố cho Chiến lược hỗ trợ Quốc gia (CAS) mới của WB và sẽ mở đường cho một PRSC hoặc PRGF sau này. Các chiến lược phát triển ngành của Chính phủ và các chương trình hỗ trợ của các nhà tài trợ đều phải dựa trên CPRGS để đảm bảo tính phù hợp với chiến lược tổng thể và trợ giúp cho các cải cách chính sách. Tất cả những điều này là nhằm đạt được các VDT trong giai đoạn 2001-2010. (Biểu đồ 1)

Biểu đồ 1: Quá trình CPRGS và các mối liên hệ

Diagram


Việt Nam đánh giá chung về chiến lược Giảm nghèo (pdf 103KB)

Do các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế và Hiệp hội phát triển Quốc tế thực hiện
Tháng 6 năm 2002


Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo (CPRGS)  (pdf 1.2 Mb)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2685/VPCP-QHQT, ngày 21 tháng 5 năm 2002


Tài liệu chiến lược giảm nghèo tạm thời (I-PRSP)  (pdf 256 KB)

I-PRSP là một tài liệu trung gian trong thời gian soạn thảo PRSP đầy đủ. ở Việt Nam, I-PRSP đầu tiên được chấp thuận vào tháng 4/2001.


Ðánh giá của nhóm tham mưu về Tài liệu chiến lược giảm đói nghèo tạm thời ở Việt Nam (pdf 201 KB)

Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
21/03/2001


Cùng Người nghèo Hoàn thiện Chính sách, Tham vấn cộng đồng về Bản Dự thảo Chiến Lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá Ðói Giảm Nghèo của Việt Nam (Tập I: Cách tiếp cận, Phương Pháp và ảnh hưởng) (pdf 4.47MB)

Shanks, E. và Turk, C. (2002). Ngân hàng Thế giới cùng với ActionAid, CRS, Oxfam Anh, Plan Việt Nam và Qũy Cứu trợ Nhi đồng Anh biên soạn cho Nhóm Hành động Chống Đói nghèo, Hà Nội.

Tài liệu này do Edwin Shanks (Nhà nghiên cứu) và Carrie Turk (Ngân hàng Thế giới) biên soạn. Các tác giả đã dựa chủ yếu vào các cuộc tiếp xúc bằng văn bản và trao đổi với thành viên của từng nhóm nghiên cứu tham gia tiến hành các cuộc tham vấn tại địa phương được mô tả dưới đây.  Báo cáo này là tập I trong Bộ tài liệu gồm 3 tập về quá trình tham vấn tại địa phương. Tập này phản ánh cách tiếp cận và phương pháp sử dụng trong quá trình tham vấn. Mục đích của tập này là đưa ra kinh nghiệm thực tế hữu ích để giám sát quá trình thực hiện CPRGS trong tương lai cũng như cho những ai sẽ thực hiện công việc tương tự ở các nước khác. Báo cáo trình bày khái quát quá trình thực hiện từ giai đoạn xây dựng Khuôn khổ nghiên cứu và câu hỏi trên cơ sở Dự thảo Chiến lược đến giai đoạn tổng hợp và phân tích số liệu để xác định những thông điệp và đề xuất về chính sách chính của người tham gia đóng góp ý kiến. Báo cáo cũng phân tích ảnh hưởng và tác động của các cuộc tham vấn tại địa phương đối với CPRGS.


Những Kiến nghị của Người nghèo về Chính sách, Các cuộc tham vấn tại địa phương về Dụ thảo Chiến lược toàn diện về Giảm nghèo và Tăng trưởng của Việt nam (Tập II : Tổng hợp các Kết quả và Phát hiện) (pdf 1.99 MB)

Shanks, E. và Turk, C. (2001), Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh, tổ chức ActionAid, Tổ chức cứu trợ và phát triển CRS, tổ chức Plan tại Việt namvà Oxfam Anh biên soạn cho Nhóm Hành động chống đói nghèo, Hà nội.

Bản báo cáo này do hai tác giả Carrie Turk (Ngân hàng Thế giới) và Edwin Shanks (chuyên gia nghiên cứu) tổng hợp và soạn thảo. Đây là tập II trong Bộ tài liệu gồm 3 tập về quá trình tham vấn tại địa phương. Tập này tổng hợp các thông điệp và đề xuất về chính sách chính trong quá trình tham vấn tại sáu địa điểm nghiên cứu (dựa trên sáu báo cáo hiện trường của Tập III).  Kết quả và phát hiện được trình bày theo năm chủ đề liên quan tới các phần chính của Chiến lược gồm Xu hướng nghèo, Tạo cơ hội cho người nghèo và hỗ trợ đời sống, Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng, Giảm nguy cơ dễ bị tổn thương và Các sắp xếp về thể chế để thực hiện CPRGS. Mỗi phần đều có tóm tắt các thông điệp chính sách chính và các hành động công được đại biểu tham gia đóng góp ý kiến đề xuất là cần thiết nếu muốn đạt các mục tiêu quốc gia đề ra trong Chiến lược về giảm nghèo và thúc đẩy công bằng xã hội.


Các Quan điểm của Cộng đồng về Chiến lược Giảm nghèo, Các cuộc tham vấn tại địa phương về Dự thảo Chiến lược toàn diện về Giảm nghèo và Tăng trưởng của Việt nam (Tập III : Báo cáo từ sáu địa bàn tham vấn)  (pdf 2.51 MB)

Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh, tổ chức ActionAid, Tổ chức cứu trợ và phát triển CRS, tổ chức Plan tại Việt nam, Oxfam Anh, Ngân hàng Thế giới (2002),

Báo cáo này là tập III trong Bộ tài liệu gồm 3 tập về quá trình tham vấn tại địa phương. Tập này gồm sáu báo cáo hiện trường từ các tỉnh Lào Cao (vùng núi phía Bắc), tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị (vùng ven biển miền Trung), tỉnh Vĩnh Long  và tỉnh Trà Vinh (đồng bằng sông Cửu Long) và thành phố Hồ Chí Minh. Các báo cáo hiện trường trình bày các quan điểm, ý tưởng và ý kiến của người dân địa phương về Dự thảo Chiến lược Giảm nghèo. Mỗi báo cáo bắt đầu bằng phần giới thiệu chung về địa phương và các nhóm đại diện tham gia đóng góp ý kiến sau đó là phần tổng hợp ý kiến của người dân về các xu hướng nghèo và dự báo nói chung. Phần này dựa trên các câu trả lời chi tiết cho các phần và hành động công cụ thể được đề xuất trong Chiến lược được thảo luận trong nhiều nhóm trọng tâm và các buổi họp tổ chức ở cấp cộng đồng.

Tác giả của các báo cáo như sau:

 • Tỉnh Trà Vinh(Do Oxfam Anh thực hiện)
  Hoàng Xuân Thành và Thân Thị Thiên Hương
 • Tỉnh Vĩnh Long(Tổ chức cứu trợ và phát triển CRS)
  Susannah Hopkins
 • Thành phố Hồ Chí Minh(Quỹ cứu trợ nhi đồng Anh)
  Nguyễn Văn Thuần, Huỳnh Thị Ngọc Tuyết và Bill Tod
 • Tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Plan tại Việt Nam)
  Nguyễn Kim Nga và Mark McPeak
 • Tỉnh Hà Tĩnh (Tổ chức ActionAid)
  Nguyễn Tất Quân và Lê Minh Tuệ
 • Tỉnh Lào Cai (Ngân hàng Thế giới)
  Edwin Shanks, Võ Thanh Sơn và Nguyễn Thị Thu Lan

Tài liệu tham khảo về Chiến lược giảm nghèo – Tài liệu tham khảo


Các mục tiêu phát triển của Việt Nam (VDTs)

Đây là các mục tiêu phát triển của Việt Nam, dựa trên các Mục tiêu phát triển quốc tế (IDTs) và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) nhưng vẫn phản ánh được những điều kiện và lợi ích của riêng của đất nước. IDTs bao gồm 7 mục tiêu do cộng đồng tài trợ phát triển quốc tế đưa ra trong những năm giữa thập kỷ 1990. Bản thân các nước đang phát triển rất hạn chế trong làm chủ các mục tiêu phát triển này.Trong những mục tiêu phát triển mà các nước đang phát triển đưa ra, vẫn có những hạn chế trong tính sở hữu. MDGs là một loạt các mục tiêu nằm trong Tuyên bố Thiên niên kỷ, được 180 nước thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ vào năm 2000, xác định 7 mục đích kết quả khác nhau, được cụ thể hoá trong 11 mục tiêu dài hạn.


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Giảm nguy cơ bị tổn thương và thực hiện công tác bảo trợ xã hội. Tháng Sáu năm 2002. (pdf 1.08 m)

Nhóm hành động chống nghèo: Báo cáo này được Ngân Hàng Thế giới chỉ đạo biên soạn. Ông Tim Conway (ODI) và bà Carrie Turk (Ngân hàng Thế giới) đã viết báo cáo này.


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Cung cấp giáo dục cơ sở có chất lượng cho tất cả mọi người. Tháng Sáu năm 2002. (pdf 854 k)

Nhóm hành động chống nghèo: Báo cáo này được thực hiện với sự lãnh đạo của ông Steve Passingham (DIFD) và sự tham gia của bà Nguyễn Nguyệt Nga và ông Christopher Shaw (Ngân hàng Thế giới).


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Ðảm bảo bền vững về môi trường Tháng Sáu năm 2002 (pdf 1.22 m)

Nhóm hành động chống nghèo: Nhóm làm việc chính cho báo cáo này gồm ông Craig Leisher (nhóm trưởng và là tác giả chính của báo cáo), ông Martin Geiger và bà Hoàng Phương Thảo (WWF).


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Ðảm bảo quản trị quốc gia có hiệu quả để xoá đói giảm nghèo. Tháng Sáu năm 2002. (pdf 691 k)

Nhóm hành động chống nghèo: Toàn bộ công việc soạn thảo của báo cáo này là do ông Edmund Attridge, chuyên gia tư vấn của Văn phòng thường trú ADB tại Việt Nam thực hiện.


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Cải thiện tình trạng sức khoẻ và giảm bớt bất bình đẳng về y tế. Tháng Sáu năm 2002. (pdf 1.17 m)

Nhóm hành động chống nghèo: Ngân hàng Phát triển Châu Á và Tổ chức Y tế thế giới đã hỗ trợ việc soạn thảo báo cáo này để góp phần đề ra những mục tiêu chiến lược quốc gia. Những mục tiêu này sẽ cho phép giám sát những chính sách và chiến lược chính về giảm nghèo và phát triển. Ông Indu Bhushan (Ngân hàng phát triển châu Á) đã chuẩn bị dự thảo đầu tiên với sự giúp đỡ của ông Nguyễn Minh Thắng và ông Dilawar Ali Khan.


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Cải thiện tiếp cận cơ sở hạ tầng thiết yếu Tháng Sáu năm 2002. (pdf 1010 k)

Nhóm hành động chống nghèo: Báo cáo này do Nhóm cơ sở hạ tầng thực hiện. Nhóm cơ sở hạ tầng được thành lập trong khuôn khổ Nhóm Hành động chống nghèo để hỗ trợ việc “quốc gia hoá” các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở Việt Nam.


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Xoá nghèo đói Tháng Sáu năm 2002. (pdf 1.06 m)

Nhóm hành động chống Nghèo: Báo cáo này do ông James Beard của Trung tâm Kinh tế quốc tế (CIE) và bà Nisha Agrawal của Ngân hàng Thế giới.


Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Ðẩy mạnh công tác phát triển đối với các dân tộc thiểu số Tháng Sáu năm 2002. (pdf 1.29 m)

Nhóm hành động chống Nhèo: UNDP chỉ đạo việc soạn thảo báo cáo này. Dự thảo đầu tiên do Koos Neefjes viết và Bridget Crumpton đã hiệu đính bản thảo cuối cùng với sự đóng góp ý kiến của Dagmar Schumacher, Ernst van Koesveld và ông Nguyễn Tiền Phong (UNDP).


Tóm tắt 8 chuyên đề về Quá trình quốc gia hoá các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) trong công cuộc giảm nghèo tại Việt Nam: Quá trình thực hiện các Mục tiêu phát triển của Việt Nam - Tóm tắt tiến triển và các thách thức Tháng Sáu năm 2002. (pdf 1.07 m)

Báo cáo này do Rob Swinkels và Carrie Turk của Ngân hàng Thế giới tổng hợp và biên soạn.


Báo cáo Hội thảo Hải Phòng 2001

Quốc gia hoá các mục tiêu phát triển quốc tế về Xoá đói giảm nghèo cho Việt Nam: Các mục tiêu phát triển của Việt Nam. (pdf 140 KB)

Khoảng 90 đại biểu đã tham dự phiên họp mở rộng của Lực lượng chống nghèo đói do Chính phủ Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ thực hiện, từ 17-19/09/2001. (Phụ lục 1 - Chương trình nghị sự; Phụ lục 2 - Danh sách đại biểu). Hội thảo kéo dài 3 ngày này diễn ra với không khí khẩn trương và sự tập trung cao độ. Những vấn đề thảo luận tại Hội thảo sẽ được đưa vào Tài liệu chuẩn bị của Chính phủ Việt Nam cho Chiến lược Phát triển và Giảm nghèo toàn diện (CPRGS).
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/17ZHQ9UKH0