Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn

Mục tiêu tổng thể của dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn là giúp cho Việt Nam tăng cường bảo vệ và quản lý rừng đặc dụng ưu tiên có giá trị sinh học cao.

Cụ thể hơn nữa, các mục tiêu phát triển của dự án là:

1) dự án sẽ tăng cường bảo vệ rừng quốc gia Cát Tiên và quản lý cũng như bảo vệ hiệu quả rừng đặc dụng Chử Mõm Ray;

2) quản lý hiệu quả các khu rừng tự nhiên bên ngoài khu bảo tồn nhưng vẫn nằm trong vùng đệm của rừng quốc gia Cát Tiên và rừng đặc dụng Chử Mõm Ray;

3) giảm sự phụ thuộc vào rừng quốc gia Cát Tiên và rừng đặc dụng Chử Mõm Ray như một phương kế sinh nhai và tạo thu nhập tiền mặt;

4) tăng cường năng lực của chính phủ trong thiết kế, thực hiện và giám sát các IDCPs hiệu quả. Nhằm đạt được những mục tiêu này , dự án có ba hạng mục chính và các hạng mục phụ trợ khác.

Công tác Quản lý các khu vực cần được bảo vệ của hạng mục rừng đặc dụng Chử Mõm Ray giúp sửa đổi Kế hoạch quản lý hiện hành của rừng đặc dụng Chử Mõm Ray thành hai giai đoạn; tiến hành Kế hoạch quản lý đã được sửa đổi bao gồm phân chia gianh giới, áp dụng các chương trình quản lý của các khu vực bảo vệ, hỗ trợ hạ tầng cơ bản và cung cấp các thiết bị cần thiết; tiến hành các nghiên cứu và khảo sát; hình thành và thực hiện các chiến dịch nâng cao ý thức cho công chúng trong khu vực rừng đặc dụng Chử Mõm Ray; phát triển các chương trình khuyến khích và quản lý du lịch tự nhiên trong khu vực được bảo vệ và vùng đệm; và đào tạo nhân viên của các khu vực bảo vệ rừng tiến hành quản lý bảo tồn và các chương trình khách thăm quan thật tốt.

Hạng mục Phát triển vùng đệm bao gồm sáu hạng mục nhỏ: lập kế hoạch phát triển cộng đồng, phân bổ đất đai trong kế hoạch sử dụng đất của cấp xã và giúp chuẩn bị các bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ xã hội dưới hình thức “an ninh lương thực”; các hạ tầng căn bản và hoạt động tăng cường các tổ chức văn hoá và xã hội địa phương; các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp (thâm canh, chuyển giao công nghệ và nâng cao ý thức cho công chúng); quản lý và bảo vệ rừng; nâng cao cơ sở hạ tầng nông thôn, bao gồm mở rộng hệ thống thuỷ lợi, nâng cấp đường giao thông và tăng cường tiếp cận đường giao thông cho dân.

Hạng mục thứ ba của dự án là Quản lý dự án và phát triển thể chế giúp tăng cường năng lực thể chế ở tất cả các cấp để tiến hành các hoạt động của dự án và duy trì việc tham gia vào dự án.

Để có thêm thông tin cụ thể dự án bằng tiếng Anh, xin nhấn chuột vào đây.
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/NC95VXL9P0