Nhóm Hỗ Trợ Quốc tế Tài Nguyên và Môi Trường (ISGE)

Báo cáo cập nhật, tháng 6/2005

Liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Thọ,  VụHTQT, Bộ Tài nguyên Môi trường

Tiến độ
Nhằm tập trung vào nhiệm vụ mục tiêu của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường là xây dựng Kế Hoạch 5 Năm của ngành tài nguyên và môi trường, Nhóm Hỗ Trợ Quốc tế Tài Nguyên và Môi Trường đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ Bộ Tài Nguyên và Môi Trường xây dựng Kế Hoạch 5 Năm của Bộ. Trong khuôn khổ của ISGE, một Nhóm Chuyên Trách Chung đã được thành lập theo Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, bao gồm 12 thành viên do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đề cử và 18 đại diện của cộng đồng tài trợ quốc tế.

 

Trong khuôn khổ của ISGE, việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho quá trình xây dựng Kế Hoạch 5 Năm về tài nguyên và môi trường đang được thực hiện, ví dụ, có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, nhiều hội thảo/hội nghị chuyên đề/cuộc họp đã được tổ chức để thảo luận và bình luận về dự thảo hiện hành của Kế Hoạch 5 Năm về tài nguyên và môi trường và v.v.... Cơ chế hỗ trợ của Nhóm Hỗ Trợ Tài Nguyên và Môi Trường Quốc Tế đối với việc xây dựng Kế Hoạch 5 Năm về tài nguyên và môi trường được cả Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và cộng đồng tài trợ quốc tế nhất trí.

 

Ba Nhóm Chuyên Trách Theo Chủ Đề (TAG) trong khuôn khổ của ISGE đang triển khai các chủ đề.

 

Nhóm Chuyên Trách Theo Chủ Đề 1 (TAG 1), với tên gọi là nguồn nước và môi trường nước, đã tổ chức 2 cuộc họp toàn thể để thảo luận và thỏa thuận về các vấn đề thảo luận - chính sách ưu tiên. Nhóm này được ADB, Đại Sứ Quán Hà lan và DWRM/ Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cùng hướng dẫn. Đến nay, báo cáo do một chuyên gia tư vấn cấp quốc gia lập đã được hoàn tất để thảo luận tại cuộc họp tới dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2005. Vấn đề nguồn nước được cộng đồng quốc tế và các tổ chức tham gia của Việt Nam rất quan tâm. Hy vọng rằng nhiều thiếu sót và các nhu cầu về nguồn nước được nêu trong báo cáo tư vấn sẽ được thảo luận và đề xuất để trợ giúp việc phát triển nguồn nước.

 

Nhóm Chuyên Trách Theo Chủ Đề 2 (TAG 2), theo kế hoạch, sẽ hoàn tất báo cáo tư vấn vào cuối tháng 5 năm 2005. Chủ đề của TAG 2 là nghèo đói - tăng trưởng - môi trường, và các ưu tiên của chủ đề sẽ tập trung vào việc kết hợp các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến Lược Toàn Diện về Tăng Trưởng và Xoá Đói Giảm Nghèo (CPRGS) và Chiến Lược Bảo Vệ Môi Trường Quốc Gia. TAG 2 sẽ được sử dụng như một diễn đàn để chia sẻ thông tin của dự án “Nghèo Đói và Môi Trường” của UNDP.

 

Nhóm Chuyên Trách Theo Chủ Đề 3 – “Xây dựng năng lực và củng cố tổ chức cho ngành tài nguyên và môi trường”, được cộng đồng tài trợ rất quan tâm. Là một vấn đề then chốt của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, việc thiết lập một ‘Viện chiến lược về tài nguyên và môi trường’ có ý nghĩa quan trọng để xây dựng các chiến lược, chính sách của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của TAG 3 vào ngày 5 tháng 5 năm 2005. Trong thời gian tới, TAG 3 sẽ tập trung thảo luận về thực hiện phân cấp với sự tham gia rộng rãi của các tỉnh/thành phố.

 

Với các chức năng liên quan đến việc chia sẻ thông tin, trang web của ISGE đã được thiết lập và hoạt động tại địa chỉ www.isge.monre.gov.vn và các bản tin được đăng hàng quý. ISGE đang tìm cách thu hút sự quan tâm của tất cả các tổ chức tham gia vào việc trao đổi thông tin tại diễn đàn của ISGE, nghĩa là, trang web và các bản tin của ISGE.

 

Các hoạt động dự kiến cho sáu tháng tới

 

Ø       Tiếp tục hỗ trợ quá trình xây dựng Kế Hoạch 5 Năm về tài nguyên và môi trường thông qua Nhóm Công tác Chung đối với việc áp dụng phương pháp luận hiện đại và phương pháp xây dựng Kế Hoạch 5 Năm cũng được coi là lộ trình phát triển tài nguyên và môi trường để phục vụ cho cuộc thảo luận chính sách giữa Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và cộng đồng tài trợ.

 

Ø       Hoàn thành báo cáo tư vấn của Nhóm Chuyên Trách Theo Chủ Đề 2 và Nhóm Chuyên Trách Theo Chủ Đề 3 về việc chia sẻ thông tin và thảo luận chính sách thông qua và theo các chủ đề của hai Nhóm Chuyên Trách này.

Ø  Tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu ODA về tài nguyên và môi trường
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/7QCFYLXJT0