Y tế

QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Báo Cáo Quan Hệ Đối Tác, cập nhật tháng 12 năm 2004

Liên hệ:

Dr. Hans Troedsson – WHO

troedssonh@vtn.wpro.who.int

Tel: 04 - 9433734/5/6

 

 
Giới thiệu

 

Nhóm Quan hệ Đối tác trong lĩnh vực Y Tế (HSWG) được thành lập từ nhiều năm trước đây nhằm đẩy mạnh việc cộng tác và phối hợp giữa Bộ Y Tế (BYT) và cộng đồng quốc tế. Nhóm này bao gồm Bộ Y Tế, các nhà tài trợ song phương, đa phương và các tổ chức quốc tế khác hoạt động trong lĩnh vực y tế. Trong năm 2004, HSWG tiếp tục tổ chức các cuộc họp hàng tháng với mục đích:

q        Chia sẻ thông tin về các dự án và chương trình hiện đang thực hiện và trong tương lai;
q        Xác định các biện pháp cải tiến quản lý và nâng cao hiệu quả nguồn vốn ODA trong ngành y tế, cả về hỗ trợ tài chính và kỹ thuật;
q        Trao đổi ý kiến về việc làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình phát triển và thực hiện các chính sách và chương trình y tế và Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo (CPRGS);
q        Đẩy mạnh quá trình đưa ra các mục tiêu ưu tiên trong ngành y tế;
q        Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp đặc biệt của HSWG để tập trung vào các chủ đề cụ thể.

 

Các Nhóm Công tác Nhỏ hơn (WGs) của HSWG thường xuyên tổ chức họp để phối hợp các hoạt động và thảo luận các vấn đề kỹ thuật trong các lĩnh vực cụ thể của ngành y tế. Các nhóm này gồm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Y Tế, Tài chính Y Tế, HIV/AIDS, Sức Khỏe Sinh Sản, Làm Mẹ An Toàn và Sức Khỏe Trẻ Sơ Sinh, Sức Khỏe Trẻ Vị Thành Niên và Thuốc Lá.

2. Tiến độ hỗ trợ CPRGS và các chiến lược và chương trình theo lĩnh vực trong 12 tháng qua:

a)       Thiết lập các chính sách phù hợp để giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo

ü       Một vấn đề chủ chốt được nêu ra trong hầu hết mọi cuộc họp của HSWG là việc thực hiện Quyết Định 139 của Chính Phủ, thông qua Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Nghèo (HCFP). Các nhà tài trợ đánh giá cao Quyết Định này của Chính Phủ và cố gắng gắn kết các chương trình của họ để hỗ trợ việc thực hiện Quyết Định này có hiệu quả. Các chương trình tài trợ mới được phê duyệt hoặc đang trong quá trình chờ phê duyệt nhằm cung cấp các nguồn lực bổ sung quan trọng cho Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Nghèo. Những chương trình này được thiết kế để hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật cho những tỉnh nghèo nhất trong việc quản lý và điều hành Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Nghèo. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào các cơ sở, cấp xã và cấp huyện. Việc tăng cường tiếp cận và chất lượng các dịch vụ chăm sóc y tế và khả năng và kỹ năng của các nhân viên chăm sóc y tế, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ trọn gói, và việc giới thiệu các phương thức thanh toán của nhà cung cấp phù hợp được coi là các phương thức quan trọng để đẩy mạnh việc thực hiện. Viện Chiến Lược và Chính Sách Y Tế và Đơn Vị Chính Sách Y Tế của Bộ Y Tế đang phối hợp để thực hiện đánh giá kỹ lưỡng quá trình thực thi của Quỹ. Các bài học rút ra từ đánh giá này sẽ giúp nỗ lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp tục thực hiện Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Nghèo trong tương lai để hỗ trợ người nghèo và nâng cao tình trạng sức khỏe của họ một cách hiệu quả hơn.

 

ü       Việc tài trợ cho y tế và bảo hiểm y tế, đặc biệt liên quan đến người nghèo và người có nguy cơ nghèo, là một trong những mối quan tâm của các thành viên của nhóm. Một số mô hình bảo hiểm y tế nông thôn đã được thử nghiệm để bảo hộ tài chính cho các chi phí y tế cho người dân nông thôn và người có nguy cơ nghèo và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của họ. Kết quả ban đầu còn chưa rõ ràng và cần phải có những nghiên cứu kỹ hơn về bản chất của hệ thống y tế, cũng cần phải có thêm những phân tích tốt hơn và có tính đến các thay đổi kinh tế-xã hội hiện nay để có những hướng dẫn thực hiện công việc trong lĩnh vực này. Tài chính y tế được coi là một trong những chủ đề ưu tiên cho HSWG trong năm tới.

 

b)      Tập trung vào các phân bổ có ảnh hưởng đến người nghèo một cách không cân đối và các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ (MDGs) / Mục Tiêu Phát Triển của Việt Nam (VDTs)

 

ü       Dinh dưỡng, sức khỏe trẻ em và trẻ sơ sinh, làm mẹ an toàn, sức khỏe tình dục vẫn là mối quan tâm chính đối với các thành viên của nhóm. Nhiều nhà tài trợ đã gắn kết chương trình của họ với các chiến lược của chính phủ trong những lĩnh vực này. Việc chia sẻ các tài liệu đào tạo và các chiến lược chương trình trong những lĩnh vực này đã trở thành thông lệ. Nhiều ban điều phối và Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia đã được thiết lập và phát triển với sự cộng tác giữa Chính Phủ và các tổ chức quốc tế. Việc thành lập Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về Sức Khỏe Trẻ Em và Trẻ Sơ Sinh, do Thứ Trưởng Bộ Y Tế làm Chủ Tịch, được coi là một bước tiến quan trọng để đổi mới trọng tâm về lĩnh vực quan trọng này của ngành y tế. Bộ Y Tế, các tổ chức chính phủ khác ở cấp trung ương và cấp tỉnh và các tổ chức quốc tế đã bắt đầu tiến trình xây dựng một Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia về Sức Khỏe Trẻ Sơ Sinh. Bộ Y Tế và Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, với tài trợ của các tổ chức quốc tế, đã soạn thảo một Kế Hoạch Quốc Gia về Nuôi Dưỡng Trẻ Em và Trẻ Sơ Sinh. Sáng kiến Làm Mẹ An Toàn là bước đầu tiên của quá trình thực thi Kế hoạch Tổng thể về  Làm mẹ An toàn và Chăm sóc trẻ sơ sinh và đã được bắt đầu cung cấp các nguồn tài chính quan trọng cho việc tăng cường sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Để đẩy mạnh việc phối hợp, tăng cường khả năng lãnh đạo quốc gia, và nâng cao hiệu quả chung trong lĩnh vực chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, một Nhóm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Quốc Gia đã được thành lập và cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2004.

 

ü       Năm nay được đánh dấu bằng tiến bộ đạt được trong việc chăm sóc HIV/AIDS nhờ những nỗ lực chung của các tổ chức quốc tế, Bộ Y Tế và nhiều tổ chức chính phủ tham gia. Ảnh hưởng sâu sắc được thể hiện trong việc có sẵn thuốc Antiretroviral Drugs (ARVs). Các nghiên cứu sâu đã được thực hiện nhờ những nỗ lực chung của các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức đa phương và các cơ quan chính phủ và các biện pháp cụ thể đã được đề xuất để cấp thuốc ARVs cho các bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam với mức giá có thể chi trả. Hiện nay, việc trang trải chi phí điều trị thuốc ARVs cho các bệnh nhân HIV/AIDS vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế lớn lao; do đó việc duy trì nỗ lực và cam kết của các nhà tài trợ và chính phủ là rất cần thiết. Nhiều cơ quan chính phủ, như Ủy Ban Trung Ương Đảng, Quốc Hội, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) đã tham gia vào quá trình này.

 

ü       Cuộc họp về kiểm soát bệnh Lao và HIV/AIDS của các nước vùng sông Mekong đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào thang 10/2004. Đại diện của Bộ Y Tế (HIV/AIDS), Chương trình phòng chống lao quốc gia (NTP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và các tổ chức quốc tế song phương và đa phương khác đã thảo luận những vấn đề quan trọng trong công cuộc phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, và việc làm thế nào để tăng cường sự hợp tác và phối hợp cần thiết giữa các chương trình.

 

ü       Các thành viên HSWG đã kêu gọi đẩy mạnh kết hợp phòng chống và chăm sóc HIV/AIDS lồng ghép với các chương trình khác như Chương Trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Sức Khỏe Sinh Sản, Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em và Làm Mẹ An Toàn để tạo ra sự hỗ trợ mang tính toàn diện và nâng cao hiệu quả.

 

ü       Nhiều nhà tài trợ đang làm việc về Phát Triển Nguồn Nhân Lực và đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế. Các chương trình đào tạo về chất lượng chăm sóc và quản lý bệnh lây nhiễm, đang được thực hiện cho đội ngũ cán bộ y tế tại tất cả các cấp, bao gồm cả cấp bệnh viện tỉnh và trung ương. Việc quản lý và tài trợ cho bệnh viện đã nhận được nhiều sự quan tâm. Một số chương trình đang được xây dựng để hỗ trợ và đào tạo các cán bộ quản lý và nhân viên bệnh viện trong việc quản lý bệnh viện hiệu quả trong bối cảnh đang thay đổi hiện nay của Việt Nam.

 

c)       Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đặc biệt là ở cấp cơ sở và ở vùng sâu và miền núi.

  ü      Trọng tâm các chương trình của hầu hết các nhà tài trợ là ở khu vực nghèo, miền núi và vùng sâu. Điều này phù hợp với việc thực hiện Chỉ Thị 06 của Chính Phủ của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng trong việc củng cố và đẩy mạnh mạng lưới chăm sóc sức khỏe cơ sở.
ü     Trong những năm tới, các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục được đầu tư về cơ sở hạ tầng chăm sóc y tế và chất lượng chăm sóc bệnh nhân ở một số trạm y tế xã, các bệnh viện huyện và bệnh viện tỉnh.

 

3.       Dịch Cúm Gà

ü       Điều quan trọng là báo cáo này cũng ghi nhận sự hợp tác giữa Bộ Y Tế, các tổ chức chính phủ quan trọng khác, FAO, WHO và cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát cúm gà. Hai mối đe dọa chính là lên sức khỏe con người và gia cầm. Công việc này bao gồm 1) nghiên cứu bệnh dịch; 2) nghiên cứu sự lây lan của kháng thể đối với vi rút; 3) thiết lập các điểm theo dõi triệu chứng cúm nói chung; và 4) hỗ trợ Việt Nam trong việc công bố nghiên cứu quốc gia tại các diễn đàn quốc tế.

 

  1. Phối hợp và đối thoại chính sách

ü       Vào tháng 4 năm 2004, HSWG đã tích cực tham gia vào Cuộc họp của các Đối Tác quan tâm đến ngành Y Tế (IPH) do Bộ Y Tế tổ chức. Bộ Y Tế dự kiến tổ chức cuộc họp này tối thiểu mỗi năm một lần hoặc hai lần để đánh giá công việc và xác định các ưu tiên và chiến lược trong những năm tới. Cuộc họp chú trọng vào những vấn đề về như làm mẹ an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh, nguồn nhân lực, tài trợ về y tế và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.
ü      Một danh sách liệt kê tất cả các nhóm Công tác liên quan đến ngành y tế đã được lập và gửi cho Bộ Y Tế nhằm thực hiện việc phối hợp và trao đổi thông tin tốt hơn. Bộ Y Tế đã phân công các ban ngành khác phối hợp với nhóm Công tác liên quan trong khi HSWG vẫn là nhóm trọng tâm.
ü      Trong vài tháng tới, nhiều cuộc đối thoại về chính sách sẽ được tổ chức với Quốc Hội trong đó các chủ đề thảo luận và chia sẻ thông tin chính sẽ là: 1) Luật Dược Phẩm; giá thuốc và việc thực hiện chính sách thuốc cần thiết; 2) thực hiện Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Nghèo; 3) phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế; và 4) dinh dưỡng; làm mẹ an toàn và sức khỏe trẻ em.

 

  1. Các bước tiếp theo

§          Các bên nhất trí rằng HSWG phải chủ động hơn trong việc trợ giúp Chính Phủ Việt Nam giải quyết các vấn đề cơ bản trong chương trình phát triển trong thời gian tới;

§          Các thành viên HSWG phải tiếp tục tổ chức họp hàng tháng, đồng thời có thể tổ chức các cuộc họp đặc biệt với các cơ quan chính phủ chủ chốt nếu thấy cần thiết để tạo điều kiện cho việc thảo luận chính sách về những vấn đề then chốt do cả hai phía xác định;

§          Các dự án tiếp cận theo ngành (Sectoral wide approach project SWAPs) được coi là một trong những lĩnh vực trọng tâm của chương trình trong năm tới.

§          Hỗ trợ việc lồng ghép các công việc mạng tính bổ sung vào lĩnh vực Làm mẹ an toàn và Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và củng cố hoạt động của một vài ban chỉ đạo để tăng tính hiệu quả trong công việc. Coi Kế hoạch toàn thể về Làm mẹ an toàn và Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh là khuôn khổ cho các hỗ trợ trong lĩnh vực này.
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/SDKFQGZ3H0