Tài liệu dự án Thủy điện Trung Sơn

Cũng có ở: English

Trở lại trang: www.worldbank.org/vietnam/trungson

Theo Giai đoạn Dự án:
Xác định 
| Chuẩn bị | Thẩm định | Phê duyệt | Thực hiện & Giám Sát   

 

Giai đoạn xác định dự án (2007-2008)

Trở về đầu trang 

Giai đoạn chuẩn bị (2008-2010)

Đường và cầu

Tài liệu hỗ trợ cho Giai đoạn chuẩn bị (2008-2010)

Liên quan đến sự chuẩn bị của SEISA/ Nghề cá, trồng trọt, đa dạng sinh học, chất lượng nước, hồ chứa, Đường dây truyền tải, đường, y tế/công trường xây dựng

Liên quan đến sinh kế

Liên quan đến các nguồn lực văn hóa vật thể

Liên quan đến Phân tích kinh tế và tài chính

Đánh giá độc lập

Tham vấn

Trở về đầu trang 

Giai đoạn Thẩm định (2010-2011)

Trở về đầu trang

Giai đoạn Phê duyệt (2011)

Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật

Trở về đầu trang

Giai đoạn Thực hiện & Giám sát (2011-2017)

Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật

Trở về đầu trang

Để biết thêm thông tin về dự án thủy điện Trung Sơn xin truy cập trang web: Tài liệu & Báo cáo của NHTG
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/IWEJYBE6E0