Phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Định hướng chiến lược cho Ngân hàng Thế giới

Cũng có ở: English

Ngân hàng Thế giới đã hoàn thành một tài liệu có tiêu đề “Phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Định hướng chiến lược cho Ngân hàng Thế giới” (tải tài liệu này tại đây [PDF 766kb]).

Tài liệu đề cập đến một vài tư duy chiến lược về phương cách để Ngân hàng Thế giới sắp xếp thứ tự ưu tiên cho hoạt động hỗ trợ Việt Nam về biến đổi khí hậu và đáp ứng tốt nhất với nhu cầu của Việt Nam.

Trên cơ sở các kịch bản của chính phủ, tài liệu đưa ra những cách hiểu hiện tại về ý nghĩa của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam.

Trong tài liệu này, mỗi ngành chủ yếu đều có một phần nói về thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong đó đề cập đến các thách thức, các cơ hội và các hoạt động của Ngân hàng Thế giới.

Dựa trên một số nguyên tắc cơ bản về cách sắp xếp các thứ tự ưu tiên để hành động, tài liệu đưa ra một vài ưu tiên cơ bản cho các hoạt động và cấp vốn của Ngân hàng Thế giới.

Tài liệu xác định các yếu tố trong danh mục đầu tư hiện tại và tương lai (bao gồm các dự án đầu tư và các hoạt động hỗ trợ chính sách) hiện đang hoặc sẽ góp phần nâng cao tri thức, cải tiến việc lập kế hoạch và hành động, chỉ ra những lĩnh vực khác nơi sẽ có hoạt động mới hoặc sẽ có thêm hoạt động.

Phần cuối “Tiến về phía trước” xoay quanh câu hỏi “như thế nào?” với trọng tâm là các hình thức hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, đặc biệt chú trọng đến các cơ hội cấp vốn mới.

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ nhận được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển.

Tài liệu bàn về sáu ưu tiên chính để thích nghi với biến đổi khí hậu. Đây là những ưu tiên mà Ngân hàng Thế giới tin tưởng rằng Ngân hàng Thế giới có lợi thế để hỗ trợ chính phủ Việt Nam:

  • Tiếp tục tìm kiếm thông tin tốt hơn thông qua hoạt động phân tích về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích nghi trong tình huống là tất cả các lĩnh vực còn chưa rõ ràng.
  • Củng cố việc quản lý tài nguyên nước; đây là một lĩnh vực đang gặp thách thức rất lớn kể cả khi không có tác động của biến đổi khí hậu; cần phải gấp rút giải quyết vấn đề thể chế, lập kế hoạch và quản lý thông tin cũng như xây dựng các chính sách và công cụ then chốt để nâng cao việc quản lý tài nguyên nước đáp ứng với những tác động quan trọng nhất về biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
  • Xem xét vấn đề biến đổi khí hậu khi qui hoạch đô thị vì một số khu đô thị (đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh) rất dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước lên.
  • Cải thiện việc quản lý thủy sản và tài nguyên biển để giảm mức độ dễ bị tác động của lĩnh vực này khi có những biến động quan trọng và lâu dài về môi trường biển.
  • Cải thiện khả năng thích nghi với biến động và sự bất thường của thời tiết của ngành nông nghiệp có tính đến những thách thức lớn do sự thay đổi của chế độ khí hậu.
  • Tiếp tục hỗ trợ các chiến lược quản lý rủi ro thiên tai và đầu tư, củng cố các hoạt động này để thích nghi với những thách thức hiện thời cũng như đối phó với khả năng thiên tai tăng lên trong tương lai do biến đổi khí hậu.

Về mặt giảm thiểu, để làm giảm hoặc quay ngược tỉ lệ tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển cần nghiên cứu thêm để tính được đường cong giảm dần có tính đến chi phí thực (cũng như một nghiên cứu khả thi từ góc độ kỹ thuật và chính sách) và cho biết chính xác phương án giảm thiểu nào có hiệu quả cao nhất cả về giảm khí nhà kính và mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước.

Tài liệu phân tích khả năng có thể tiết kiệm từ đâu lượng khí nhà kính phát thải ra trong hai thập kỷ tới và chỉ ra những hành động giảm thiểu chính Ngân hàng Thế giới có thể hỗ trợ để hiện thực hóa khả năng này.

Xem thêm các bài tiêu điểm trong tháng khác tại các địa chỉ sau: http://go.worldbank.org/CL3H4S3FN0http://go.worldbank.org/0LSSAZ2FH0


Last updated: 2011-02-11
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/2XILG9MXL0