Click here for search results

Wsparcie Banku Światowego dla polskiego programu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych

Available in: English

Podpisano umowę pożyczki na cele polityki rozwoju w wysokości 750 milionów euro

WARSZAWA, 16 czerwca 2011 roku – Bank Światowy oraz Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej podpisały dzisiaj ‘Umowę pożyczki na cele polityki rozwoju w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej’; pożyczka została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Banku Światowego dnia 7 czerwca bieżącego roku.

Pożyczka (ang. Development Policy Loan/DPL) w wysokości 750 mln euro  (1,11 mld dol. amerykańskich) ma służyć realizacji komponentów programu przewidzianego w ‘Polityce energetycznej Polski do roku 2030’ w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Wspomniany program oraz wynikające z niego kierunki polityki powinny się przyczynić do:
- Obniżenia kosztów ‘zielonych’ usług energetycznych, co będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu;
- Utworzenia ‘zielonych’ miejsc pracy dzięki zakrojonym na szeroką skalę inwestycjom w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej;
- Redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych i ograniczenia wpływu tych zanieczyszczeń na stan zdrowia ludności.  

‘Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia Banku Światowego dla rządowego programu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.’ - powiedział Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. ’Dzięki środkom z pożyczki będziemy mogli wypełnić nasze główne zobowiązania podjęte w ramach UE, to znaczy: (1) zmniejszyć zużycie energii o 20 procent do roku 2020, (2) zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii o 15 procent do roku 2020, oraz (3) obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 20 procent do roku 2020. Ponadto, pożyczka pomoże nam zminimalizować ewentualne negatywne konsekwencje transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej dzięki minimalizacji kosztów, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy.’

‘Cieszymy się, że Bank Światowy może pomóc Polsce w realizacji programu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energii z odnawialnych źródeł’, powiedział Thomas Laursen, Country Manager Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. ’W oparciu o niedawno przygotowane, nowatorskie opracowanie Banku Światowego poświęcone ‘Transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce’, pożyczka na cele polityki rozwoju ma służyć reformom i działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Polsce oraz zastosowania energetyki odnawialnej z myślą o redukcji emisji gazów cieplarnianych i realizacji przyjętych przez Polskę celów klimatycznych. W nadchodzących latach zamierzamy kontynuować naszą współpracę z polskim rządem w tej ważnej dziedzinie.” - powiedział Thomas Laursen.

Kontakt:
W Warszawie: Anna Kowalczyk, + 4822 520-8000, akowalczyk@worldbank.org;
W Waszyngtonie: Kristyn Schrader  +1-202-458-2736, kschrader@worldbank.org;

 

Więcej informacji na temat działalności Grupy Banku Światowego można znaleźć pod adresem: www.worldbank.org
Więcej informacji na temat działalności Banku Światowego w Polsce można znaleźć pod adresem:
www.worldbank.org/pl


Facebook: http://www.facebook.com/worldbank 
Twitter: http://www.twitter.com/worldbank 
YouTube: http://www.youtube.com/worldbank
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/AE36A4Z470