Click here for search results

Strategjia e Bankës Botërore në Shqipëri: VF11-VF14

Available in: English

Shqipëria ka qenë një histori zhvillimi e suksesshme në shumë aspekte. Gjatë dy dekadave të fundit vendi ka bërë hapa gjigandë në vendosjen e një demokracie të besueshme shumëpartiake dhe të ekonomisë së tregut, si dhe po integrohet me shpejtësi në komunitetin ndërkombëtar dhe atë evropian. Për më shumë, gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka qenë një nga vendet me nivelin më të shpejtë të rritjes ekonomike në Evropë, duke gëzuar rritje vjetore mesatare reale prej 6%, e shoqëruar kjo me ulje të shpejtë të varfërisë. Niveli i varfërisë është zvogëluar dy herë (në rreth 12.4 përqind) midis viteve 2002 dhe 2008, ndërkohë që varfëria ekstreme tashmë prek vetëm 2 përqind të popullsisë. Për më tepër, vendi ka bërë një progres të qëndrueshëm drejt arritjes së Objektivave për Zhvillim të Mijëvjeçarit (OZHM), edhe pse treguesit socialë mbeten pas në nivel të konsiderueshëm nga BE10 dhe Kroacia.

Shqipëria hyn në periudhën e re të Strategjisë së Partneritetit për Vendin (SPV) pasi i ka bërë ballë relativisht mirë krizës financiare dhe asaj ekonomike globale –duke ruajtur një rritje pozitive ekonomike-edhe pse të reduktuar ndjeshëm-për vitin 2009 dhe me një sektor bankar të shëndoshë.

Përmbledhje e përgjithshme
Raporti i plotë
Raporti i plotë (në Anglisht)
Shtojcat 1-9
Shtojcat teknike
 
Hyrje
Kjo Strategji Partneriteti për Vendin e Grupit të Bankës Botërore mbulon periudhën VF11-14 dhe është e para SPV që do të prezantohet që prej graduimit të Shqipërisë nga IDA në mesin e vitit 2008. Strategjia e fundit e Partneritetit për Shqipërinë u aprovua më 10 janar 2006 dhe mbulonte periudhën VF06-09. Implementimi i strategjisë u vlerësua përmes një Progres Raporti CAS(Strategjia e Asistencës për Vendin) (CASPR) që iu prezantua Bordit në maj 2008, si dhe përmes një Raporti Përfundimtar të CAS–it (CASCR) bashkëngjitur në Shtojcën 2. Mësimet e përvijuara në CASCR, prioritetet e vendit siç paraqiten në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim të Qeverisë, puna analitike e ndërmarrë nga Banka dhe aktivitetet e partnerëve të tjerë të jashtëm luajtën një rol kyç në përgatitjen e kësaj strategjie për VF11-14.

PDFLexo më shumë

Konteksti i vendit
Me një popullsi prej 3.2 milionë banorë, Shqipëria gjendet në Ballkanin Perëndimor dhe gëzon një vendndodhje gjeografike të favorshme në Evropën Juglindore, si dhe burime natyrore me vlerë. Përveç afërsisë me ekonomi shumë më të zhvilluara (Greqia, Italia), të cilat janë të rëndësishme për shkak të partneritetit tregtar, si bujtëse të emigrantëve shqiptarë dhe si burime investimesh, burimet e saj natyrore përbëhen nga një potencial domethënës hidro-energjetik, zona të gjera toke bujqësore pjellore, mbi 360 kilometra bregdet mesdhetar me potencial të shkëlqyer turistik dhe për zhvillimin e transportit, si dhe rezerva të çmuara minerare.

PDFLexo më shumë

Programi qeverisës dhe sfidat sektoriale
Në vitin 2007, Shqipëria miratoi Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) për vitet 2007-2013, e cila është zhvilluar përmes një procesi gjithëpërfshirës të palëve të interesuara në të gjithë vendin. SKZHI kërkon të (i) integrojë vendin në EU dhe NATO; (ii) zhvillojë dhe konsolidojë shtetin demokratik, përmes reformave për të drejtat elektorale, gjyqësore dhe ato të pronës; dhe (iii) të arrijë zhvillim të shpejtë, të balancuar dhe të qëndrueshëm ekonomik, njerëzor dhe social. SKZHI ka vendosur një synim për rritje ekonomike në nivelin 6-7 përqind dhe synon ta ulë numrin e të varfërve nën 10% në vitin 2010. SKZHI shprehet se stabiliteti makroekonomik duhet të mbështetet nga konsolidimi fiskal dhe ulja e borxhit. Investimet në infrastrukturë do të përqendrohen tek rrugët dhe transporti, energjia, dhe furnizimi me ujë dhe higjiena. Në aspektin e shërbimeve sociale, Qeveria kërkon të rrisë regjistrimet në arsimin e mesëm në 76 përqind, të prezantojë një paketë bazë të përfitimeve të mbuluara në sektorin shëndetësor, të forcojë mbulimin e asistencës sociale, si dhe të reformojë sistemin e pensioneve publike. Gjithashtu, pas zgjedhjeve Parlamentare të vitit 2009, Qeveria ritheksoi rëndësinë e sektorit të ujit (duke përfshirë furnizimin me ujë dhe higjienën, por edhe ujitjen për të përmirësuar produktivitetin bujqësor) dhe sektorin e shëndetit, si fushat ku do të përqendroheshin të ardhurat në 2-4 vitet e ardhshme.

PDFLexo më shumë

Programi në vazhdim dhe mësimet kryesore
Banka ka pasur një program aktiv në Shqipëri për thuajse dy dekada dhe ka ka nxjerrë disa mësime gjatë kësaj periudhe. Këto mësime ndahen në tre fusha kryesore: (i) mësime për implementimin e portofolit aktual; (ii) mësime më të gjera të nxjerra nga vlerësimet e mëparshme të CAS-it të fundit për periudhën VF06-09 dhe nga Sondazhi mbi klientët për 2010; dhe (iii) mësime të përfituara nga përfshirja me partnerë të tjerë, partnerë të huaj për zhvillim si dhe grupe vendore interesi.

PDFLexo më shumë

Programi për Patneritet Shqipëri - Grupi i Bankës Botërore
Shtysa kryesore e SPV për VF11-14 është strategjia për zhvillim e Qeverisë siç artikulohet në SKZHI dhe në Dokumentin shoqërues për orientimin eaAsistencës së huaj (EAOD). Dokumenti i dytë, i cili është përgatitur nga Qeveria në prill 2008, jep udhëzime për partnerët për zhvillim mbi fokusimin e asistencës në mbështetje të SKZHI. Në mënyrë specifike, EAOD bën thirrje për një përdorim më të madh të qasjeve programatike në asistencën për zhvillim dhe një fokus të shtuar nga partnerët për zhvillim për sa i përket ujit, mjedisit, shëndetësisë dhe sektorëve të pronave, si dhe përcakton një rol të qartë për huadhënësit multilateralë dhe sfidat e graduimit në IDA.

PDFLexo më shumë

Menaxhimi i rreziqeve

Zbatimi i programit të SPV i përcaktuar gjatë kapitullit paraardhës është subjekt i katër rreziqeve kryesore si më poshtë:

Përkeqësimi potencial i situatës makroekonomike. Brishtësia e mjedisit të jashtëm të Shqipërisë dhe kuadri aktual makroekonomik i vendit dhe qëndrimet e politikës fiskale përfaqësojnë rreziqe të rëndësishme për Strategjinë e Partneritetit me Vendin. Një përkeqësim i mëtejshëm i mjedisit të jashtëm dhe mundësive për financim, dhe/apo një përgjigje politikash të papërshtatshme do të adresoheshin përmes një rregullimi të programit të Bankës për huatë në mbështetje të buxhetit, në mënyrë që ose të plotësoheshin nevojat urgjente financiare ose që të vonohej apo të reduktohej mbështetja buxhetore e programuar (parag. 109). Banka ka intensifikuar tashmë dialogun e saj për politikat makroekonomike, duke pasur parasysh mungesën e disbursimit të një programi të FMN. Për më tepër, Banka do të koordinohet më nga afër me KE për monitorimin e situatës makroekonomike dhe për politikat e propozuara reaguese. Gjithsesi, duke pasur parasysh nivelet e larta të pasigurisë, do të nevojitet fleksibilitet për të programuar përgjigjet e duhura financiare në aspektin afatshkurtër dhe afatmesëm.

PDFLexo më shumë

 
Multimedia
Slide-Show 
Burimet
  • Përmbledhje e Strategjisë së Bankës Botërore (Tabela: Matrica e Rezultateve)
  • Shënimet përmbyllëse të Kryetarit të Bordit të Bankës Botërore
Ndikimi i punës së BBPermanent URL for this page: http://go.worldbank.org/V0SEB4UZG0