Click here for search results

Të bërit biznes në Shqipëri

Available in: English

DB CoverLigji i ri i Shqipërisë për paaftësinë paguese vendos afate për periudhën e paaftësisë paguese, kualifikimet profesionale të administratorëve që trajtojnë paaftësinë paguese, si dhe Agjencinë për Mbikëqyrjen e Paaftësisë Paguese për rregullimin e administratorëve që trajtojnë paaftësinë paguese. Gjithashtu, për bizneset e vogla është përfshirë një procedurë e thjeshtuar lidhur me paaftësinë paguese. Është lehtësuar fillimi i një biznesi, duke e bërë regjistrimin elektronik, duke përmirësuar kapacitetet e regjistrit, duke zvogëluar kërkesën për kapital minimal nga 100.000 lekë në 100 lekë, si dhe duke eleminuar kërkesën për regjistrim në Dhomën e Tregtisë. Zbatimi i ASYCUDA World dhe blerja e skanerave kanë reduktuar kohën për zhdoganimin e mallrave të importit.
Fushat e reformës në Shqipëri: Fillimi i një biznesi, bërja tregti përtej kufijve, përfundimi i një biznesi.
Renditja në "Të bërit biznes 2010": 82

Profili i Shqipërisë 

Shqipëria në 2008, 2009, 2010 

Prezantim: “Të bërit biznes”: Evropa Lindore dhe Azia Qendrore
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/KD1OMW27G0