Click here for search results

Adapting to Climate Change in Albania

Climate Change Vulnerability, Risk, and Adaptation Assessment of Albania's Energy Sector Helping Countries Prepare an Effective Energy Sector Response
__________________________________________
Many countries are increasingly vulnerable to destructive weather events - floods, droughts, windstorms, or other parameters. The vulnerability is driven in part by recent extremes in climate variability but also countries' sensitivity to events exarbated by past practices, socioeconomic conditions, or legacy issues. The degree to which vulnerability to weather affects the countries' economies is driven by their coping or adaptive capacities.

This overview showcases a pilot vulnerability, risk, and adaptation assessment undertaken for Albania's energy sector to raise awareness and initiate dialogue on energy sector adaptation. This pilot assessment demonstrates an approach that can be used to help countries and energy stakeholders develop policies and projects that are robust in the face of climatic uncertainties, and assist them in managing energy concerns as the climate changes.
Learn more... 
_________________________________________

 

Video: Climate Change English 

Photo

 

 

 

 


Video: Ndryshimet klimatike

Photo

 

Vlerësime mbi vulnerabilitetin ndaj klimës Vlerësimi mbi vulnerabilitetin, rrezikun dhe adoptimin e sektorit shqiptar të energjisë ndaj ndryshimeve klimatike
_________________________________________ 

Vulnerabiliteti i shumë vendeve ndaj ngjarjeve shkatërruese të motit, përmbytjeve, thatësirave, stuhive apo ngjarjeve të tjera po vjen në rritje. Vulnerabiliteti shkaktohet pjesërisht nga ndryshimet ekstreme të klimës gjatë kohëve të fundit, por dhe nga ndjeshmëria e vendeve ndaj ngjarjeve të shkaktuara nga praktikat në të kaluarën, kushtet social-ekonomike apo çështje ligjore. Shkalla me të cilën vulnerabiliteti ndaj motit ndikon mbi ekonominë e vendeve varet nga kapacitetet e tyre për ta përballuar atë apo për t’u adoptuar.

Ky vlerësim pilot demonstron një metodë që mund të përdoret për të ndihmuar vendet dhe grupet e interesit të sektorit të energjisë për të zhvilluar politika dhe projekte që janë të qëndrueshme përballë pasigurisë klimatike, dhe për t’i ndihmuar ato për të menaxhuar shqetësimet ekzistuese në sektorin e energjisë ndërkohë që klima po ndryshon.
Për më shumë... 
_________________________________________


Climate Change Vulnerability,Risk, and Adaptation Assessment of Albania’s Energy Sector

Photo

 


Op-ed of Camille Nuamah, World Bank Country Manager in Albania - Are Albanians ready to choose more sustainable consumption?
_________________________________________

Albania is among the countries in the region that are most vulnerable to changing climate trends. Changing weather patterns have already been observed over the last 15 years with increasing temperatures, decreasing precipitation, and more frequent extreme events like floods and droughts. Ask any small hydropower plant operator whether the snowfall has been less and less, and whether it melts earlier and faster, as the years go by. Projections indicate a decline in summer rainfalls of about 10 percent by 2020 and 20 percent by 2050.
Learn more... 
_________________________________________

HEAT - Hands - on Energy Adaptation Toolkit

Hands on Climate Change toolkit

 

 

To learn more please visit below:
_________________________________________

Reducing Vulnerability to Climate Change in Albanian Agricultural Systems, 2009 

World Bank workshop on climate risks and vulnerabilities of Albania's energy sector, 2009 

Adapting to Climate Change in Europe and Central Asia

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/WUN67TCWD0