Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Ayrıca şurada da bulunmaktadır: English
 Kredi Tutarı 49.42 milyon Euro (60,61 milyon Amerikan doları)
  .
 Süre 2004 - 2007
  .
 Dünya Bankası Takım Lideri Enis Barış
   Tel: (+1 202) 458-4474 
   Faks:  (+1 202)  614-0947
   E-Posta: ebaris@worldbank.org
  .
 Dünya Bankası Ankara Ofisi Yetkilisi İbrahim Akçayoğlu
   Tel: (+90 312 ) 459-8300
   Faks: (+90 312) 446-2442    
   E-Posta: iakcayoglu@worldbank.org
  .
 Karşı Kuruluş Yetkilisi Haydar Mezarcı
   Tel: (+90 312) 435-6840  
   Faks:  (+90 312) 432-0818
   E-Posta: trhealth@pcu.health.gov.tr

 

PROJE ÖZETİ 

ARKA PLAN: Türkiye, sağlık ve sağlık bakım hizmetlerine erişimle ilgili konularda, Avrupa Birliği’ne girmiş ve orta gelirli birçok ülkenin hala çok gerisindedir. Türkiye’de hayat beklentisi, OECD ortalamalarının yaklaşık olarak 10 yıl altındadır ve orta gelire sahip ülkeler arasında bebek ve doğum ölümlerinin en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Türkiye’de sosyoekonomik kalkınma seviyesi ile sağlıkla ilgili sonuçlara ulaşmada yetersiz performans göstermektedir. Türkiye, 2015 yılına kadar, Avrupa sağlık ve hizmet standartları ile Milenyum Kalkınma Hedeflerine ulaşacaksa, önemli ve sürdürülebilir düzeyde çaba harcaması gerekmektedir.

Dünya Bankasının en son yaptığı sektörel çalışma olan “Erişim ve Etkinliğin İyileştirilmesi için Sağlık Sektöründe Reform Yapılması” çalışması, Türkiye’de sağlık sektöründeki geri kalmışlığın ana sebeplerini ortaya koymuştur

• Sağlık ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler:
• Kaynak tahsisindeki yetersizlikler:
• Zayıf sistem koruyuculuğu yönetimi:

Bu konuda ortak ve yaygın olan görüş, sektörde küçük değişiklikler yaratmak yerine, köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu yönündedir. Aslında, Hükümet kendi  “Acil Uygulama Planını” Ocak 2003 itibarı ile başlatmış ve bu çalışma kaynakların daha verimli bir şekilde tahsis edilmesi ve kullanılması için sağlık bakımında hizmet sunum ve finansman faaliyetlerinin birbirinden ayrılması, sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik sağlanması için evrensel kamu sağlık sigortasının getirilmesi; teknik etkinliğin iyileştirilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi için kamu hastanelerine mali ve idari özerklik kazandırılması; temel sağlık hizmetleri ile yatan hasta bakım hizmetlerinin birleştirilmesi ve sağlık bakımında geniş kapsam ve süreklilik sağlanması için aile hekimliğinin getirilmesini ve anne ve çocuk sağlığına daha fazla önem verilmesini savunan “Sağlık Sektöründe Dönüşüm Programı” ile genişletilmiştir.

PROJENİN AMACI: Bu projenin gelişim hedefi Türkiye’de, diğer orta gelirli ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık sigortasını tüm Türk nüfusuna yayarak, sağlık sektöründe, özellikle yoksul olan ve kırsal bölgelerde yaşayan kişilerin, kaliteli sağlık hizmetlerine erişim zorluklarını en aza indirmektir.

Aşağıdaki hedefler, Sağlıkta Dönüşüm Programı doğrultusunda oluşturulmuştur:

i) daha etkili koruyuculuk ve politika oluşturmak için Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması;
ii) evrensel bir sağlık sigortası fonunun oluşturulması,
iii) temel sağlık hizmetlerinin sunumunda bir model oluşturmak üzere aile hekimliğinin getirilmesi,
iv) kime ait olduklarına bakılmaksızın tüm hastaneler için mali ve yönetim özerkliği getirilmesi
v) bütünüyle bilgisayara dayalı bir bilgi sistemi kurulması.

PROJENİN TANIMI: Çalışma, projenin parçalarını değil, geniş kapsamlı bir sektör programını desteklemektedir, ve aşağıda açıklanmış olan beş kilit önem taşıyan bileşeni içermektedir.

Bileşen 1 - Sağlık Bakanlığı'nın Kapasitesinin Koruyuculuk için Güçlendirilmesi: Hastalıkları önleme ve sağlık promosyonları da dahil olmak üzere anahtar kamu sağlık fonksiyonlarını koruyarak temel sağlayıcı olmak, politika yapan bir konumdan servisleri düzenleyen kurumsal bir yapıya geçmek. Bu bileşen merkezi ve ilçe bazında Sağlık Bakanlığının misyonunu yeniden tanımlaması, sektör politikalarını, organizasyon yapısını ve fonksiyonlarını düzenlemesine yardımcı olur ve hizmetlerinin de geliştirilmesini sağlar. (Maliyet 10-15 milyon dolar)

Bileşen 2 - Evrensel Sağlık Sigortası: Mevcut dört sağlık sigortası sisteminin tek bir sağlık sigortası sistemi altında birleştirilmesi ve kapsamının sigortasız olan yaklaşık 7,9 milyon vatandaşı içerecek şekilde genişletilmesi (Belirlenen maliyet: 10-15 milyon dolar, yeni UHİ için gerekli başlangıç fonları hariç)

Bileşen 3 - Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi: Ayakta tedavi ya da temel sağlık bakımı hizmetlerinin sunumuna temel oluşturmak üzere aile hekimliğine dayanan bir teşkilat modelinin benimsenmesi suretiyle hizmet sunumunun yeniden düzenlenmesi. Bu model aşamalı bir şekilde gerçekleştirilecek pilot uygulama büyük şehirlerde başlayacak ve daha sonra da kırsal kesime yayılacaktır. (Belirlenen maliyet: 40-50 milyon dolar)

Bileşen 4 - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Gelecekteki aile hekimleri ve sağlık bakım müdürleri de dahil olmak üzere, diğer bağlı sağlık personeli arasındaki uyumun güçlendirilmesini hedeflemektedir.  Bu hedef aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve ilk olarak bir kaç üniversitede daha sonra da diğerlerinde pratisyen hekimlerin eğitimi ve yeniden eğitimi için müfredat hazırlanarak verilecektir

Bileşen 5 - Ulusal Sosyal GÜvenlik ve Sağlık Bilgi Sistemi: Ulusal standartların geliştirilmesini destekleyecek ve kurumsal rol ve sorumlulukların yeniden düzenlenmesi doğrultusunda gerekli bilgi desteğini sağlayacaktır. İlk aşamada; standartların geliştirilmesi, kayıtların oluşturulması sosyal güvenlik sisteminde bilgi ağı ele alınacaktır. Hastaneler ve sosyal güvenlik Sistemi arasında network bağlantısı kurulması ve bilgi akışının sağlanması ikinci aşamada gerçekleşecektir.

PROJENIN DURUMU: Genel olarak Sağlıkta Dönüşüm Programına yönelik Hükümet Programında ilerleme kaydedilmekte ve proje, programın gelecekte geliştirilmesi ve iyileştirmesi için değerli bilgiler sağlamaktadır. Teklif edilen sağlıkta dönüşüm programı için gerekli yasal düzenlemeler de kayda değer gelişme kaydedilmiştir. Projenin temel hedefleri açısından:

i) Kamu Yönetimi Reform yasasının geçişi ve yeniden yapılanma hazırlıklarına bağlı olmasına karşın, Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılmasında ilerleme kaydedilmiştir.
ii) Sosyal Güvenlik Kurumları Reformu ve Evrensel Sağlık Sigortası Fonu Kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Evrensel Sağlık Sigortası Kanunun Ocak 2007’de yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
iii) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması ile ilgili kanun yürürlüğe girmiş ve pilot uygulama öncesinde Düzce ilinde gerçekleştirilen başarılı uygulamanın ardından, pilot uygulama 10 ilde başlatılma aşamasına gelmiştir. Bu iller; Adıyaman, Bolu, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Izmir ve Samsun’dur;
iv) Özerklik öncesinde önemli bir adım olarak, SSK hastanelerinin mülkiyet, yönetim ve finansmanının Sağlık Bakanlığına devredilmesi ile hastanelerin özerkliğe uyum sağlaması konusunda bir miktar gelişme kaydedilmiştir. Hastanelerin bağımsız yönetimi ile ilgili yasa taslağı ve kapsam bilgisi de hazırlık aşamasındadır;
v) Bilgisayar destekli sağlık ve sosyal güvenlik bilgi sistemi geliştirilmektedir.

Ayrıca, Proje’nin Kredi Anlaşmasında, Sağlık Bakanlığında Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin kurulmasına olanak tanıyacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Dünya Bankası Enstitüsü ile yapılan ortaklık anlaşması çerçevesinde Halk Sağlığı Okulu’nun güçlendirilmesi gündemdedir. Uzun vadeli eğitim programları Banka tarafından kabul edilmiştir.

PROJE DOKÜMANLARI için buraya tıklayınız. (Proje dokümanları İngilizce'dir.)

 

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/GCNJB57CF0