Click here for search results
Online Media Briefing Cntr
Embargoed news for accredited journalists only.
Login / Register

ผลสำรวจความคิดเห็นบุคคลภายนอกชี้หลายฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูปธนาคารโลก

Available in: English, 日本語, Español, العربية, Français, русский, 中文

ติดต่อ

พิชญา ฟิตต์ส
(02) 686-8324
pfitts@worldbank.org

กรุงวอชิงตัน 21 ตุลาคม 2552 – คณะกรรมการระดับสูงที่มีอดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก เออร์เนสโต เซดิโญ่ เป็นประธาน ได้สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการของธนาคารโลกเรียบร้อยแล้ว  และได้มีข้อเสนอแนะหลายประการที่สนับสนุนให้ธนาคารโลกเดินหน้าปฏิรูปธรรมาภิบาลขององค์กรต่อไป พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมที่ธนาคารโลกนำมาตรการใหม่ ๆ ออกมาช่วยเหลือประเทศสมาชิกในระหว่างวิกฤติการณ์ทางการเงิน  และสนับสนุนให้มีการสร้างเสริมศักยภาพด้านการเงินของธนาคาร

ผมขอขอบคุณประธานาธิบดีเซดิโญ่และคณะกรรมการสำหรับข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปธนาคารโลก  ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าและทันต่อเหตุการณ์  ผมได้ขอให้คณะบุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือและมีประสบการณ์สูง เข้ามาทำการประเมินเรา  เพราะผมเชื่อมั่นว่าเราจะสานต่องานดีๆ ที่ธนาคารโลกเคยทำไว้  และทำให้มันดียิ่งขึ้นด้วยการปฏิรูปและปรับปรุงการทำงานของเราเอง   ธนาคารโลกในศตวรรษที่ 21 จะต้องคล่องตัว สนับสนุนการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อประชาชนและมีความแข็งแกร่งด้านการเงินนายโรเบิร์ต บี เซลลิค ประธานธนาคารโลก กล่าว “เรากำลังใจจดใจจ่อที่จะนำผลของการประเมินโดยบุคคลภายนอกในครั้งนี้เข้าเสนอแนะต่อรวมทั้งสนทนากับผู้ถือหุ้นและแวดวงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาอื่นๆ

เมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา  นายเซลลิคได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อพิจารณากระบวนการปฏิรูปธนาคารโลก   ทั้งนี้  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะห้าประการคือ

 • ส่งเสริมการมีสิทธิมีเสียงและมีส่วนร่วมมากขึ้น

 • ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารธนาคารโลก

 • ปฏิรูปกระบวนการสรรหาประธานธนาคารโลก (ซึ่งปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา)

 • เสริมความแข็งแกร่งด้านการรับผิดชอบต่อประชาชนของฝ่ายบริหาร

 • เสริมความแข็งแกร่งของฐานทรัพยากรธนาคารโลก 
   

ข้อเสนอแนะเหล่านี้ พร้อมทั้งข้อคิดเรื่องอื่นๆ จะเป็นข้อมูลประกอบรายงานที่เราจะนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงต้นปีพ.ศ. 2553” นายเซลลิคกล่าว เขาขอบคุณคณะกรรมการที่เสนอให้มีการเสริมสร้างฐานะทางการเงินของธนาคารโลกให้แข็งแกร่งขึ้น  เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินบทบาทที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศสมาชิก  ในขณะที่โลกกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสองปีที่ผ่านมา

รายชื่อบุคคลระดับสูงที่เข้าร่วมคณะกรรมการพิจารณากระบวนการปฏิรูปธนาคารโลก

 • นาย Ernesto Zedillo อดีตประธานาธิบดีของเม็กซิโก   ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ศึกษาโลกาภิวัตน์ที่มหาวิทยาลัยเยล  สหรัฐอเมริกา

 • นาย Arminio Fraga อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของบราซิล

 • นาย Rima Khalaf อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ

 • นาย  John Kufuor อดีตประธานาธิบดีของกาน่า

 • นาย Pascal Lamy  ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO)

 • นาง Sadako Ogata ประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

 • นาย John F.W. Rogers เลขาธิการของคณะกรรมการบริหาร โกลด์แมน ซาคส์

 • นาย Herman Wijffels อดีตกรรมการบริหาร (Executive Director) ของธนาคารโลก  และอดีตประธานบริหารของ Rabobank ของเนเธอร์แลนด์

 • นาย  Montek Singh Ahluwalia รองประธาน Planning Commission ของอินเดีย

 • นาง Shriti Vadera รัฐมนตรีอังกฤษเชื้อสายอินเดีย  ผู้รับผิดชอบเรื่องศักยภาพในการแข่งขันและ
  วิสาหกิจขนาดเล็ก

 • นาย Zhou Xiaochuan ผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน


ที่มา 

มาตรการต่าง ๆ ที่ธนาคารโลกได้ดำเนินไปแล้วเพื่อปฏิรูปองค์กร

การส่งเสริมให้มีสิทธิมีเสียงอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น การปฏิรูประยะที่รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประเทศในแอฟริกาที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทราย Sahara (Sub-Saharan Africa)   ซึ่งเป็นดินแดนที่จัดได้ว่ายากจนที่สุดของโลก ได้รับที่นั่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่ ทำให้ปัจจุบันกลุ่มประเทศเหล่านี้มีตัวแทนถึงสามคนในคณะกรรมการบริหารธนาคาร 25 คน   และการเพิ่มหุ้นของประเทศกำลังพัฒนาในธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะฟื้นฟูและพัฒนา (IBRD) ซึ่งเน้นการทำงานกับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ให้เป็นร้อยละ 44

หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม  ในระหว่างการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF  ที่เมืองอิสตันบุล ประเทศตุรกี คณะกรรมการร่วมฯ ได้อนุมัติให้เพิ่มอำนาจการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาและที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอีกอย่างน้อยร้อยละ 3 จุด  เพิ่มเติมจากที่กำหนดในการปฏิรูประยะที่หนึ่ง ทำให้สัดส่วนการเป็นเจ้าของธนาคารโลกของประเทศกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 47 ของสมาชิกภาพทั้งหมด  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ   (IFC) ก็กำลังปรึกษาหารือเรื่องการทบทวนการมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบรรษัทฯ ด้วย

การปฏิรูปหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารโลก คณะกรรมการทบทวนการจัดการภายในของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารฯเป็นผู้ตั้งขึ้น ได้กำหนดแผนปรับปรุงการทำงานและการบริการลูกค้า

กระบวนการสรรหาผู้นำ เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ผู้ถือหุ้นมีฉันทามติที่สำคัญว่า การสรรหาตัวประธานธนาคารโลกจะใช้วิธีพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสม (merit-based) โปร่งใสและเปิดกว้าง

การเสริมความแข็งแกร่งด้านความรับผิดชอบต่อประชาชนของฝ่ายบริหาร ธนาคารกำลังทบทวนรายงานจากหน่วยงานประเมินอิสระต่างๆเพื่อกำหนดจุดอ่อนและการทำงานซ้ำซ้อนกันในระบบ

ฐานะทางการเงินของธนาคารโลก
  กลุ่มธนาคารโลกได้พัฒนาชุดมาตรการทางการเงินเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านเงินทุนของ IBRD/IFC และได้นำเสนอทางเลือกต่างๆเพื่ออัดฉีดเงินเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว (paid-in capital) 3-5 พันล้านเหรียญให้กับ IBRD ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทุนครั้งแรกในรอบ 20 ปี ด้าน IFC ก็กำลังหาทางเพิ่มทุนเพื่อคงบทบาทด้านการพัฒนาภาคเอกชน รวมทั้งในตลาดเกิดใหม่ระหว่างวิกฤตและภายหลัง

# # # # # # # # # # # # # # # #

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.worldbank.org 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/Z9O93P10B0