Click here for search results
Online Media Briefing Cntr
Embargoed news for accredited journalists only.
Login / Register

ທະນາຄານໂລກປະກາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັນສໍາຄັນ ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Available in: English, Français, русский, 中文, العربية, Español

ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ວັນທີ 17ພະຈິກ 2009 ຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊຶ່ງເປັນການຢືນຢັນຈຸດຢືນຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນ ທີ່ນໍາໜ້າດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ.​ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ໃນ 33 ປະເທດ ແລະ ຜ່ານທາງເວັບໄຊສ໌. ນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນເປັນການນໍາເອົາຄໍາເຫັນຂອງບັນດາຄູ່ຮວ່ມງານໃນປະເທດສະມາຊິກ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ,​ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ສະມາຊິກສະພາ, ສື່ມວນຊົນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 

ນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປ່ຽນແປງຄັ້ງທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງທະນາ ຄານໂລກ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງວິທີການແບບເກົ່າ ໂດຍແມ່ນການລະບຸປະເພດຂອງເອກະສານ ທີ່ສາມາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບຜູ້ໃດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນລາຍ ການເອກະສານ ທີ່ມີການຍົກເວັ້ນການເຜີຍແຜ່. ເອກະສານວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການກວດຄືນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ ໃນເດືອນທັນວາ 2009 ແລະ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2010. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍນີ້ ຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ໃນທ້າຍປີ 2011.

 

ທ່ານ Robert B. Zoellick, ປະທານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປ່ຽນແປງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການຢືນ ຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນພິເສດ ຂອງການພັດທະນາວຽກດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານການພັດທະນາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ,

 

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ: ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກຍິນດີ ທີ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພະນັກ ງານລັດ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ມູມມອງຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມນະໂບຍາຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບກ້ວາງຂວາງ ໃນທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງນະໂຍບາຍ ທີ່ຄຽງຄູ່່ໄປກັບການນໍາເອົາປະສົບການທີ່ດີຂອງສາກົນ ພ້ອມກັບການເປີດຮັບເອົາຂະບວນການພັດທະນາແບບໃໝ່ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສິດເປັນເຈົ້າ, ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງ ທະນາຄານໂລກ.

 

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ກໍາລັງມີການກະກຽມ, ໂຄງການທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ບົດສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ, ລວມເຖິງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງທະນາຄານໂລກ.​ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມານີ້ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍການເຂົ້າໄປໃນເວັປໄຊສ໌ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຮ້ານຂາຍປຶ້ມຂອງທະນາຄານໂລກ ຫຼື InfoShop, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສູນສໍາເນົາເອກະສານຂອງທະນາຄານໂລກ.​

 

ພ້ອມກັນນີ້ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດຽງລະຫວ່າງ ການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເຕັມທີ່ ພ້ອມໆກັບການຮັບປະກັນການຮັກສາຂໍ້ມູນລັບ ຂອງລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ. ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ມີລະອຽດອ່ອນກໍໄດ້ຄອ່ຍໆຫຼຸດຕາມການເວລາ ຍອ້ນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃນການຢຸດຕິການກໍານົດ ໄລຍະເວລາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນລັບ ໃນໄລຍະ 5, 10 ຫຼື 20 ປີ ອີງຕາມປະເພດຂອງເອກະສານ. 

 

ທ່ານ Jeff Gutman, ຮອງປະທານທະນາຄາໂລກ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍລິການປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເປີດກວ້າງ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນ, ການມີສ່ວ

ນຮ່ວມຂອງຜູ້ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງປວງຊົນ ຕໍ່ວຽກງານຂອງທະນາຄານໂລກ, ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:  ວິທີການດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ພ້ອມກັບການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາ”.

 

ນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້ ໄດ້ລວມເອົາ ວິທີການຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມໆກັບການສ້າງກົນໄກ ໃນການຮອ້ງທຸກ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຄິດວ່າທະນາຄານໂລກ ໄດ້ປະຕິເສດການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ປວງຊົນຄວນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ. ກົນໄກຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງການທົບທວນກໍລະນີເຫດການ ຈະໄດ້ມີການດໍາເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນເອກະລາດຈາກພາຍນອກ. 

 

ໃນຊຸມເດືອນຕໍ່ໜ້າ ທະນາຄານໂລກ ຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສາານ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ; ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ; ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມເອກະສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະແນກສໍາເນົາ, InfoShop ແລະ ໜວ່ຍງານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນແຕ່ລະປະເທດ; ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ.

 

ເອກະສານສະບັບສົມບູນ ຂອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາຄຳຄິດເຫັນຂອງຄະນະບໍລີຫານງານຂອງທະນາຄານໂລກເຂົ້າໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຖືຶກເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນທັນວາ 2009

 

 


Related News

World Bank Provides Us$24.7 Million In Credits To Support Land Reform, Sustainable Forestry In Lao PDR - Laotian versionPermanent URL for this page: http://go.worldbank.org/XM2MJUZV30